• ผู้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน  แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  • ผู้กู้ กยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
  • เพื่อแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  • อ่านรายละเอียดและการดำเนินการ ได้ที่ ระบบรับสมัครทุน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระยะที่ 1 <<Click !!>>