ทุนค่าครองชีพรายเดือนประจำปีการศึกษา 2566

เป็นเงินทุนให้เปล่า นักศึกษาสมัครขอรับทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

โดยจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้สำหรับการครองชีพ ของนักศึกษา ครั้งละ 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา จำนวน 3 ภาคการศึกษา โดยมีเงื่อนไขนักศึกษาต้องช่วยงานตามที่ได้ รับมอบหมายในสำนักวิชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง จำนวน 3 ภาคการศึกษา

โดยส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานที่มีผู้รับรองการปฏิบัติงานให้งานทุนการศึกษาตรวจสอบ

หมายเหตุ  **ชั่วโมงจิตอาสาที่ปรากฏในประเภททุน จะต้องทำเมื่อนักศึกษาได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว

——————————————————————————————————————————————————–

ทุนค่าครองชีพรายเดือนประจำปีการศึกษา 2565