1. ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564

1.1 ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

2. ประกาศการให้ทุนการศึกษากิตติบัณฑิต พ.ศ.2564

3. ประกาศการให้ทุนวิเทศบัณฑิต พ.ศ.2564

3.1 ประกาศการให้ทุนวิเทศบัณฑิต ฉบับภาษาอังกฤษ พ.ศ.2564

4. ประกาศการให้ทุน OROG พ.ศ.2566

5.แบบฟอร์ม