บริหารความเสี่ยง ส่วนกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อให้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

โดยมีหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาเป็นประธานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน

ภายใต้คำแนะนำของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Example pic

นโยบายบริหารความเสี่ยง และคณะทำงาน