ข้อมูลสถิติผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565