หลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ปีการศึกษา 2565 ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วงเงินกู้ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 80,000 บาท)

  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วงเงินกู้ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 80,000 บาท)

  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค(วงเงินกู้ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 80,000 บาท)

  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)(วงเงินกู้ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 200,000 บาท)

*หากมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี กู้ค่าครองชีพได้ 3,000 บาท/เดือน*
**คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกู้ยืม ฯลฯ ตามประกาศที่กองทุนฯ กำหนด**
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/


1. นักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

1.1 ลงทะเบียน ขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ DSL <<Click>>

1.2 บันทึกแจ้งข้อมูลขอกู้ เพื่อยกเว้นเรียกเก็บเงิน ได้ที่นี่ <<Click!!>>

2.นักศึกษาเตรียมเอกสาร ขอกู้ ได้แก่

2.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล <<หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล>>

2.2 หนังสือรับรองเงินเดือน (บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง ผู้มีรายได้ประจำขอจากหน่วยงาน) หรือ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กรณีที่ไม่มีรายได้ประจำ) <<กยศ. 102>>

2.3 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน <<หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้>>

2.4 ผลการทำจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 (ถ้ามี) แต่ถ้าไม่มีจิตอาสาเลย ขอให้นักศึกษาเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ตรงกับกิจกรรมที่นักศึกษาได้ไปทำจิตอาสามา และให้ผู้รับรองที่ดูแลกิจกรรมลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง และรูปภาพการทำกิจกรรมมาด้วย (เก็บไว้ยื่นส่งพร้อมกับเอกสารการยื่นขอกู้)

3.ขั้นตอนที่ต้องรอประกาศอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคม 2565 มีดังนี้

3.1 ดำเนินการบันทึกยื่นขอกู้ ในระบบ DSL

3.2 ทำสัญญาและเบิกเงินกู้

3.3 ตรวจสอบการโอนเงิน