ช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก