Get Adobe Flash player
แบบฟอร์มสมัครขอทุนกองทุนค่าอาหารกลางวัน(ค่าครองชีพ)

 1. ใบสมัครขอค่าครองชีพ กองทุนค่าอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
  เฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


  คำชี้แจง
  1. บันทึกสมัครแล้ว ไม่ต้องพิมพ์
  2. รับการสัมภาษณ์ พร้อมส่งเอกสาร ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
  (รายละเอียดแจ้งไว้ในขั้นตอนสุดท้ายให้อ่านและดำเนินการตามที่แจ้ง)
  3. เมื่อได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

 2. แจ้งบันทึกข้อมูล(*)
  ให้ระบุก่อนว่าเป็นการบันทึกครั้งแรกหรือบันทึกซ้ำใหม่อีกครั้ง โดยจะลบข้อมูลเดิมออกไป
 3. รหัสนักศึกษา(*)
  ให้ระบุรหัสนักศึกษาให้ครบ 8 หลัก
 4. เลขประจำตัวประชาชน(*)
  ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 5. ปีที่กู้กยศล่าสุด(*)
  ใส่ปีที่กู้กยศ.ล่าสุด
 6. โทรศัพท์ติดต่อได้(*)
  ให้ใสหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ทันที
 7. E-mail
  ให้ใส Email ของนักศึกษา
 8. FACEBOOK
  ใส่ชื่อที่ใช้ในFACEBOOK
 9. ให้ระบุข้อมูลครอบครัว และ บิดามารดาให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณา
 10. ชื่อ-สกุลบิดา(*)
  ใส่ชื่อ-สกุลบิดา
 11. ที่ทำงานบิดา(*)
  ใส่สถานที่ทำงานของบิดา ตำบล อำเภอ จังหวัด
 12. อาชีพบิดา+ตำแหน่ง(*)
  ใส่อาชีพของบิดา และ -ใส่ชื่อตำแหน่งของบิดาด้วย
 13. รายได้ต่อเดือนบิดา(*)
  ใส่รายได้รวมต่อเดือนของบิดา ก่อนหักค่าใช้จ่าย
 14. โทรศัพท์บิดา
  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของบิดา
 15. ชื่อ-สกุลมารดา(*)
  ใส่ชื่อ-สกุลมารดา
 16. อาชีพมารดา+ตำแหน่ง(*)
  ใส่อาชีพของมารดา และ -ใส่ชื่อตำแหน่งของมารดาด้วย
 17. ที่ทำงานมารดา(*)
  ใส่สถานที่ทำงานของมารดา ตำบล อำเภอ จังหวัด
 18. รายได้ต่อเดือนมารดา(*)
  ใส่รายได้รวมต่อเดือนของมารดา ก่อนหักค่าใช้จ่าย
 19. โทรศัพท์มารดา
  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของมารดา
 20. จำนวนพี่น้องที่ศึกษา
  ใส่จำนวนของพี่น้องที่ศึกษาอยู่ ไม่รวมนักศึกษาผู้ขอทุน
 21. ชื่อ-สกุล+รายได้พี่น้องทำงาน
  ใส่ชื่อ-สกุล และ (รายได้ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย) ของพี่น้องที่ทำงานแล้ว
 22. ให้ระบุข้อมูลผู้อุปการะ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณา
 23. ชื่อ-สกุลผู้อุปการะ
  ใส่ชื่อ-สกุลผู้อุปการะ
 24. ที่ทำงานผู้อุปการะ
  ใส่สถานที่ทำงานของผู้อุปการะ ตำบล อำเภอ จังหวัด
 25. อาชีพผู้อุปการะ+ตำแหน่ง
  ใส่อาชีพของผู้อุปการะ และ -ใส่ชื่อตำแหน่งของผู้อุปการะด้วย
 26. รายได้ต่อเดือนผู้อุปการะ
  ใส่รายได้รวมต่อเดือนของผู้อุปการะ ก่อนหักค่าใช้จ่าย
 27. โทรศัพท์ผู้อุปการะ
  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อุปการะ
 28. เกี่ยวข้องเป็น
  ผู้อุปการะเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับนักศึกษา
 29. ให้ระบุข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินรวมของครอบครัว ให้ชัดเจน
 30. รายรับรวมต่อเดือนครอบครัว(*)
  ใส่รายรับรวมต่อเดือนครอบครัว ก่อนหักค่าใช้จ่าย
 31. รายจ่ายรวมต่อเดือนครอบครัว(*)
  ใส่รายจ่ายรวมต่อเดือนครอบครัว
 32. หนี้สินรวมต่อเดือนครอบครัว(*)
  หนี้สินรวมต่อเดือนของครอบครัว ที่ต้องชำระทุกเดือน
 33. ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการขอทุนไม่เกิน 250 ตัวอักษร ถ้าเกินระบบจะตัดออก
 34. เหตุผลความจำเป็น(*)
  ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอทุน
 35. ความเดือดร้อนหากไม่ได้(*)
  ระบุเความเดือดร้อนลำบากที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับทุน
 36. ใส่ตัวเลขตามภาพ
  ใส่ตัวเลขตามภาพRefresh!! กรุณาใส่ตัวเลขตามภาพให้ถูกต้องครบถ้วน !!
 37.   
 38. กรุณาตรวจสอบข้อมูล
  ถ้านักศึกษาดำเนินการครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ
  ระบบจะแสดงรูปภาพและข้อความขอบคุณพร้อมกับคำชี้แจงให้ทราบ

  งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0-4422-3114 ถึง 5
  http://scholarship.sut.ac.th