Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

ข้อปฏิบัติการขอทุนเงินยืมฉุกเฉิน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระได้รวดเร็ว
ไม่เป็นปัญหาต่อการไม่มีชื่อเข้าห้องสอบ ในวันที่นักศึกษาจะต้องสอบ งานทุนการศึกษา
จึงกำหนดแนวปฏิบัติการขอยืมเงินฉุกเฉิน และการขอผ่อนผันการชำระคืนเงินยืมฉุกเฉิน ดังนี้

วิธีการขอยืมฉุกเฉิน

 • บันทึกข้อมูลที่ระบบรับสมัคร โดยเลือกรายการ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน <<Click ไประบบรับสมัคร>>
 • เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว ให้ ดาวน์โหลดคำร้อง เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • นำคำร้องและเอกสารประกอบทั้งหมด ไปยื่นขอที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ไปรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร
 • ชำระคืนภายในวันที่กำหนด

นักศึกษาต้องชำระคืนเงินยืมฉุกเฉินภายในวันที่กำหนด

 • หากนักศึกษาไม่คืนเงินตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • นักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องทำคำร้องขอผ่อนผันล่วงหน้า
  ก่อน 3 วันทำการที่จะครบกำหนดชำระเงิน
 • และนักศึกษาที่ผ่อนผันหลังจากวันครบกำหนดชำระเงิน
  ต้องทำงานชดใช้สังคม จำนวน 20 ชั่วโมง

นักศึกษาที่ยืมฉุกเฉินแล้วไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด

 • นักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องทำคำร้องขอผ่อนผันล่วงหน้า
  ก่อน 3 วันทำการที่จะครบกำหนดชำระเงิน
 • ต้องทำงานชดใช้สังคมอีก จำนวน 10 ชั่วโมง
 • หากไม่ดำเนินการภายใน 3 วันทำการ
  ต้องทำงานชดใช้สังคม จำนวน 20 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ งานทุนการศึกษา โทร. 044-223114-5, 044-223129

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่