รายชื่อกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุน มีดังนี้