Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

รายชื่อกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุน มีดังนี้

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่