Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้โดยไม่มีอุปสรรค


คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนเพียงพอ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
 • มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถจะจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้
 • GPAX ไม่ต่ำว่า 2.00
 • พร้อมที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้

เงื่อนไขการได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษายืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
  ในการศึกษาตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา
  (รวมทั้งค่าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • นักศึกษาต้องชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ 4
  เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว
 • นักศึกษาจะชำระคืนทั้งหมดหรือเป็นรายเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2000 บาท
 • ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
  นักศึกษาที่รับทุน กยศ. ครบกำหนดแล้วขอรับทุนได้อีกไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา

การขอรับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา

การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายภาค ดังนั้นนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน
จึงต้องยื่นคำขอเป็นรายภาค ดังนี้

 • ดาวน์โหลดคำร้องขอรับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา จากเมนู คำร้องขอยืมเงิน
  เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รูปถ่าย
  สำเนาผลการศึกษา สำเนาผลการลงทะเบียน และหนังสือรับรองรายได้
  ที่ได้รับการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
 • ส่งใบสมัคร ที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ตามกำหนดที่ได้ประกาศรับ
  ในแต่ละภาคการศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาทุนจะประกาศผลให้ทราบ
 • นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุน ต้องมารับสัญญา
  และจัดทำสัญญาส่งงานนิติการตามกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับทุน

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่