งานทุนการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจ้างงานนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ทำงานพิเศษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานให้มีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

เงื่อนไขค่าตอบแทน
» นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» จ้างได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

นักศึกษาสมัครทำงาน

» ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำงานระหว่างศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. พิมพ์ใบสมัครจ้างงาน <Click!>

(ถ้าสมัครหลายหน่วยงาน ให้ใช้ 1 ใบ ต่อ 1 หน่วยงาน)

2. ติดต่อและส่งใบสมัครหน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครทำงาน และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการ

*หน่วยงานส่วนใหญ่จะรับสมัครเอง

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครโดยตรงที่หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยได้เลย

แต่มีบางหน่วยต้องการรับสมัครเพิ่มเติม นักศึกษาตรวจสอบได้ที่นี่ <<Click>>

รายละเอียด กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้  <<Click!!>>