Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
โดยได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรม
และค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา รวมค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 3,000 บาท
ถ้านักศึกษารักษาผลการเรียนได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
จะได้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

<เว็บไซต์มูลนิธิ สอวน.>

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา 0-4422-3114 ถึง5 หรือ 044-223129

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่