Thai English French German Italian Japanese Korean Spanish

 

ทุนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่มีผลการเรียนดีเด่น 

 

 

คุณสมบัตินักศึกษาขอทุนเรียนดี

 

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.25 ขึ้นไป
 • ไม่มีรายวิชาเรียนซ้ำ หรือได้ F, U ในภาคการศึกษาที่แสดง
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ยกเว้นทุนกู้ยืม

เงื่อนไขการได้รับทุนเรียนดี

 • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการลดหย่อน/ยกเว้นค่าหน่วยกิตตามเกณฑ์ขึ้นกับผลการศึกษาคือ
  GPAX > 3.25 ได้ลดหย่อนค่าหน่วยกิต ทั้งหมด
 • ให้นักศึกษาชำระเงินในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนเรียนดี
 • ทุนนี้ไม่ได้รับยกเว้นค่าหอพัก และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ นักศึกษาต้องไปชำระเงิน
  หากชำระเงินล่าช้าจะถูกปรับวันละ 50 บาท
 • ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาแพทยศาสตร์ ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา

การขอรับทุนเรียนดี

เนื่องจากการพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายภาค ดังนั้นนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนเรียนดี
จึงต้องยื่นคำขอเป็นรายภาค ดังนี้

 • ดาวน์โหลดคำร้องขอรับทุนเรียนดี จากเมนู แบบฟอร์ม ขอทุนเรียนดี เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • แนบเอกสารประกอบ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รูปถ่าย และสำเนาผลการศึกษา
 • ส่งที่สาขาวิชา ตามกำหนดที่ได้ประกาศรับในแต่ละภาคการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษา 0-4422-3114 ถึง5 หรือ 044-223129

ทุนสำหรับนักศึกษา

ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่