สายด่วนถึงหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
 1. วัตถุประสงค์
      เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางเว็บไซต์
  ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา รับทราบและนำไปพิจารณาดำเนินการ ช่วยเหลือ
  หาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาต่อไป

  ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อมูล ต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
  ไม่กระทำการอันเป็นการแอบอ้าง ใส่ร้าย ละเมิดสถาบัน หรือบุคคลอื่น
  เข้าข่ายกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ซึ่งหากตรวจพบจะได้รับโทษพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
  และมหาวิทยาลัยจะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 2. กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ด้วยถ้อยคำสุภาพ (* จำเป็นต้องระบุ)
 3. หัวข้อเรื่อง(*)
  กรุณาใส่หัวข้อเรื่องที่จะถาม
 4. รายละเอียด/ปัญหา(*)
  รายละเอียด ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
 5. ความช่วยเหลือ/ข้อเสนอแนะ(*)
  ระบุความต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้การช่วยเหลือ
 6. สถานะ(*)
  ให้ระบุก่อนว่าผู้แจ้งข้อมูลมีสถานะอย่างไร
 7. ระบุข้อมูลของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลถูกต้องเท่านั้น
 8. เลขประจำตัวประชาชน(*)
  ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของตนเองให้ถูกต้อง
 9. ชื่อ - นามสกุล(*)
  ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของตนเองให้ถูกต้อง
 10. โทรศัพท์ติดต่อได้(*)
  ให้ใสหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ทันที
 11. E-mail(*)
  ให้ใส Email ของนักศึกษา
 12. Facebook(*)
  ให้ใส Facebook ของนักศึกษา
 13. ใส่อักษร 4 ตัว เป็นตัวพิมพ์เล็กตามภาพ ระบบจะบันทึกข้อมูลเฉพาะผู้ที่ใส่อักษรถูกต้องเท่านั้น
 14. ใส่อักษรตามภาพ
  ใส่อักษรตามภาพRefresh!! กรุณาใส่ตัอักษรตามภาพให้ถูกต้องครบถ้วน !!
 15.   
 16. กรุณาตรวจสอบข้อมูล
  ถ้าดำเนินการครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ
  ระบบจะแสดงรูปภาพและข้อความขอบคุณพร้อมกับคำชี้แจงให้ทราบ

  ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0-4422-3114 ถึง 5
  http://scholarship.sut.ac.th