• นักศึกษาใหม่ หรือผู้กู้รายใหม่ที่ต้องการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2563
  • ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านคำแนะนำ และดำเนินการ ดังนี้ <<CLICK!!>>
  • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา <CLICK!!>
  • เว็บไซต์งานทุนการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี <CLICK!!>
  • FaceBook  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <CLICK!!>