Get Adobe Flash player

ระเบียบกองทุนฯ <CLICK !!>

ขอบเขตการให้กู้ <CLICK !!>

คุณสมบัติลักษณะที่ 1<CLICK !!>

คุณสมบัติลักษณะที่ 2<CLICK !!>


<CLICK !!>
<CLICK !!>
<CLICK !!>
การปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ...<CLICK !!>
คำแนะนำกรณี ลืมรหัสผ่าน ...<CLICK !!>
คำแนะนำการบันทึกคำขอกู้ ...<CLICK !!>

ต้องบันทึกและพิมพ์คำขอกู้ ด้วย

ตัวอย่างการเขียน เอกสารคำขอกู้ ... <CLICK !!>
ตัวอย่างการสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้าน ...<CLICK !!>
ดาววน์โหลด เอกสารคำขอกู้ ... <CLICK !!>

ผู้กู้แต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมเอกสารครบถ้วน

ตรวจสอบกิจกรรมนศ.ใหม่ ... <<CLICK !!>>

<<รอบที่ 1 วันที่ 21-23 กค.2561 ปิดแล้ว >>

<<รอบที่ 2 วันที่ 24ก.ค.-10ส.ค. Click!! จองคิว >>

<<CLICK !! ตรวจสอบผลการจองคิว>>

 


ถ้าไม่ได้ทำวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561
ไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส.
ได้ในวันเวลาทำการ

 

ขั้นตอนการกู้ยืม มีหลายขั้นตอน ขอให้ติดตามประกาศ และขอความร่วมมือให้นักศึกษาดำเนินการทันเวลา ทำให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา