Get Adobe Flash player

จองคิวทำสัญญากู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2(กรอ)

สำหรับนักศึกษารายใหม่ หรือรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ยังไม่เคยกู้ มทส. ปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาจองคิว และพิมพ์ใบจองคิว

พร้อมนำเอกสาร

1. สัญญากู้ยืม 2 ชุด + สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านผู้กู้ 2 ใบ ผู้ค้ำประกัน 2 ใบ + สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 2 ใบ

2. เอกสาร กยศ.101 และเอกสารประกอบครบถ้วน จัดเรียงตามใบตรวจสอบหน้าแรก ที่มีคะแนนสัมภาษณ์แล้ว

3. ใบจองคิว

4. ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ภาค 1/2562 จากระบบ reg.sut.ac.th ที่แสดง ส่วนทุนการศึกษาด้วย

*** ผู้ที่จองคิวแล้วยกเลิก จะไม่มีคิวในฐานข้อมูล ทำให้ไม่มีชื่อเข้าทำสัญญา ต้องจองคิวใหม่ อาจทำให้เสียเวลาต้องมาใหม่อีก ***

*** ขอให้ระมัดระวัง และตรวจสอบวันเวลาว่างให้ดีก่อน ***

ไปเซ็นยืนยันการกู้ยืม ที่งานทุนการศึกษา ตามวัน-เวลาที่จองคิวได้

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดฝึกงาน (ยกเว้นวันหยุดใส่ชุดสภาพได้)

กรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ ถ้าเต็ม ให้ไปจอดฝั่งตรงข้าม หรือด้านหลังอาคารกิจการนักศึกษา

คำแนะนำการทำสัญญากู้ ปีการศึกษา 2562 <CLICK!>

<< ขยายเวลาจองคิว Click >>