ปีการศึกษา 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับเปลี่ยนระบบเป็น

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Studentloan fund system : DSL)

และยุติการใช้ระบบ E-Studentloan โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย

ผู้กู้ยืม จะต้องเปลี่ยนใช้ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล

1. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ DSL ต้องทำ ช้าที่สุด  25 สิงหาคม 2564 ทุกคน

---> ทำได้ 2 วิธี คำแนะนำ : <<Click!!>>

1.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studenloan.or.th ->เมนูระบบการให้กู้ยืม->สำหรับนักเรียน/นักศึกษา->ระบบ DSL

หรือ <<Click ที่นี่>>

1.2 ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ ด้วย Application กยศ.Connect หรือ เป๋าตัง <<Click VDO แนะนำ>>

คำแนะนำการกู้ กยศ.

-> ภาพรวมการกู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ (B64) และรุ่นพี่ที่ต้องการขอกู้ รายใหม่ <<Click!!>>

-> กำหนดการกู้ยืม ตามปฏิทินทุนการศึกษา ภาค 1/2564 <<Click!!>>

2. บันทึกแจ้งขอกู้ เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บเงินไว้ก่อน
-> ช้าที่สุดภายใน 25 สิงหาคม 2564 <<Click!!>>

3. ตรวจสอบสถานะทุนกู้ยืม กยศ.
จาก ระบบลงทะเบียนนักศึกษา เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 <<reg.sut.ac.th>>
งานทุนการศึกษา จะบันทึกสถานะทุน กู้ยืม เป็นจำนวนเงินที่ปรับลด ตามประกาศ ของ มหาวิทยาลัย
นักศึกษา ที่ขอกู้ ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน ในส่วนที่ขอกู้
4. เตรียมเอกสาร และ scan เป็น File เพื่อ upload เข้าระบบ DSL ดังนี้
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (B64) และรุ่นพี่ที่ต้องการขอกู้ รายใหม่
คำแนะนำการเตรียมเอกสาร <<Click!!>>
-> 4.1 หน้งสือให้ความยินยอมฯ ของ ผู้กู้ บิดา/มารดา ผู้ปกครอง(ถ้ามี) <<Download!!>>
-> 4.2 หนังสือรับรองเงินเดือน (บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง ผู้มีรายได้ประจำขอจากหน่วยงาน) หรือ
-> หนังสือรับรองรายได้ กยศ102 (บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง ผู้ไม่มีรายได้ประจำ) << Download!!>>
-> 4.3 หนังสือรับรองสภาพครอบครัว (ถ้าจำเป็น) << Download!!>>
-> 4.4 สำเนาผลการศึกษา
-> 4.5 ผลการทำจิตอาสา ปีการศึกษา 2563 ถ้ามีแล้วไม่ต้องทำใหม่ ถ้าต้องการแบบฟอร์มจิตอาสา <<Download ที่นี่!!>>
-> 4.6 บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ที่ไม่ปิดบัญชี

5. บันทึกยื่นขอกู้ ในระบบ DSL
-> คำแนะนำการบันทึก ยื่นขอกู้ รีบดำเนินการภายใน 15 ตุลาคม 2564 <<Click!!>>
** เมื่อบันทึก ยื่นกู้ ในระบบ DSL แล้ว หลังจากนั้น 1 วัน อย่าลืม บันทึก ยืนยันกู้ อีกครั้งนะคะ
6. ทำสัญญากู้และเบิกเงินกู้ ที่ระบบ DSL
-> คำแนะนำ การทำสัญญากู้ การเซ็นสัญญาของผู้กู้ / ผู้แทนโดยชอบธรรม และ การส่งเอกสารสัญญาให้งานทุนการศึกษา <<Click!!>>
7. ตรวจสอบผลการทำสัญญากู้
8. ตรวจสอบการโอนเงิน

**** ยังไม่มีข่าวสารเพิ่มเติม ****