• สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในปีการศึกษา 2562 ที่จะขอกู้ ต่อเนื่อง ทุกคน
 • อ่าน ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561... <CLICK !!>
 • อ่าน ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
  และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...
  (ทั้งนี้จำนวนเงินที่จะกู้ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน) ฉบับที่ 1 <CLICK !!>  ..ฉบับที่ 2.<CLICK !!>
 • อ่าน ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา
  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...<CLICK !!>
 • อ่าน ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษา
  ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
  และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ...<CLICK !!>
 • บันทึกแจ้งจำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกู้ในปีการศึกษา 2562 
  (ผู้ที่แจ้งในระบบประชุมปัจฉิมนิเทศแล้ว ไม่ต้องแจ้งซ้ำ)
  <CLICK !!>
 • อ่าน-ดาวน์โหลด-จัดทำ -เอกสารขอกู้ต่อเนื่อง (กยศ101)  ... <CLICK !!>
 • เอกสารจิตอาสาพิมพ์จาก เมนูประวัติกิจกรรม ในระบบ reg.sut.ac.th หากไม่พอให้ใช้แบบฟอร์มนี้เพิ่มเติม <CLICK!!>
 • เฉพาะผู้ขอกู้เกินหลักสูตร เอกสารแผนการเรียน และใบตรวจสอบจบทั้งหลักสูตร ต้องส่งภายใน 14 มิถุนายน 2562 ... <CLICK !!>
 • ผู้กู้ ที่จะไปสหกิจศึกษา ภาค 1/2562 ส่งเอกสาร และมาเซ็นยืนยันกู้ ที่งานทุนการศึกษา 24 - 27  มิถุนายน 2562 (วันเวลาราชการ)
  (หากเอกสาร ชุด กยศ101 ทำไม่ทัน ก็ให้มาเซ็นก่อน แล้วส่งภายหลังก่อนไปสหกิจศึกษา หรือส่งพร้อมผู้กู้ปกติได้)
 • ผู้กู้ต่อเนื่องปกติ รอประกาศจองคิวส่งเอกสาร เปิดภาคการศึกษา