จองคิวกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ (B63) และผู้กู้รายใหม่

นักศึกษาต้องดำเนินการ ตามกำหนดวัน-เวลา ในประกาศ โดยเคร่งครัด ดังนี้

 • 1. จัดทำเอกสารคำขอกู้ กยศ. 101 และเอกสารประกอบ จำนวน 1 ชุด
 • 2. จัดทำสัญญากู้ และเอกสารประกอบ ตามคำแนะนำ จำนวน 2 ชุด
 • 3. สัญญากู้ และเอกสารประกอบ ห้ามมีรอยลบขีดฆ่าใดๆ เขียนและเซ็นด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
 • 4. ก่อนดำเนินการควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เพื่อลดข้อผิดพลาด
 • 5. มาเซ็นยืนยันการกู้ยืม ตามวันเวลาที่จองคิวไว้ ถ้าผู้ค้ำประกันจะมา ต้องนัดหมายวันเวลาตามวันที่จองคิวได้
 • 6. พิมพ์ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน ตรวจสอบสถานะทุนรัฐบาลฯ ->ต้องมีสถานะทุนฯ และจำนวนเงินถูกต้อง
 • 7. ถ้าไม่มีสถานะทุนรัฐบาลและไม่แจ้งแก้ไขให้ทันกำหนดอาจพ้นสภาพ หรือ ไม่ได้กู้ยืม ให้แจ้งด่วนที่สุด
 • 8. มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา
 • 9. สำคัญ** กรุณาเข้าประชุม รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา
  ครั้งเดียว รอบเดียว เท่านั้น

  ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง วิทยพัฒน์ (ห้อง 1500) อาคารเรียนรวม 1
 • 10.จองคิวส่งสัญญากู้ -> <Click!! ที่นี่>