การบริจาคทุนการศึกษา เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยค่าครองชีพ
นักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษากองทุนช่วยค่าครองชีพ(บางส่วน)

ประเภททุนการศึกษา

 • กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา
  เพื่อจัดสรรเป็นทุนค่าครองชีพ ค่าอาหารกลางวัน
  สำหรับนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

แบบแจ้งความจำนงขอบริจาค

วิธีการบริจาค

 • 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  (เลขที่บัญชีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มบริจาคแล้ว) 
  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และ แบบแสดงความจำนงขอบริจาค
  มาที่ งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรสาร 044-223115 
  โทรศัพท์ 044-223114 ถึง 5 หรือ 044-223129
 • 2. นำเงินสด และ แบบแสดงความจำนงขอบริจาค
  ไปแจ้งความประสงค์การบริจาค
  ที่
  ส่วนการเงินและบัญชี (ช่องหมายเลข 6 รับเงินทั่วไป)
  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โทรศัพท์ 044-224913

การช่วยเหลือนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจะนำเงินที่ได้รับสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยค่าครองชีพ
  นักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นกองทุน และนำดอกผลที่ได้รับมาจัดสรร
  เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

การบูชาพระสุนทรีวาณี-คุณย่าโม


*** ใบเสร็จรับเงินการบริจาคเงินทุนและเช่าบูชาพระสุนทรีวาณี-คุณย่าโม
สามารถใช้ลดหย่อนภาษี  ได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค ***

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านที่บริจาคเงินช่วยนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

ขอบุญกุศลนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ