Get Adobe Flash player

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา 
“ทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ”
ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในสาขาที่กำหนด
จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ
ที่มีผลการเรียนดี GPAX ภาค 1/2562 ไม่ต่ำกว่า 3.15
ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปี

ต้องส่งใบสมัครที่งานทุนการศึกษา เท่านั้น ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

<รายละเอียด Click>