Get Adobe Flash player

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ที่มีภูมิลำเนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน 50,000 บาท
GPAX สิ้นภาค1/2562 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
2. ระดับปริญญาตรี ทุนละ 40,000 บาท
GPAX สิ้นภาค 1/2562 ไม่ต่ำกว่า 2.75
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านตามประกาศ <<Click>>
ส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563